SORUMLULUKLAR

Tüm firma çalışanları aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür:

Yasalara ve standartlara uygun çerçevede çalışmak,

Etik kuralları ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,

Tüm çalışmalarında adaletli, yardımsever, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,

Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, Rüşvet almamak ve vermemek,

Şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,

Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunarak iş ahengini bozmamak,

Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil tüm maddi varlıklarına özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,

Şirket dışı görevlendirmeye giden çalışanların kamuoyu nezdinde şirketin itibarını ve saygınlığını korumak,

Cinsiyet, cinsel kimlik, yaş ve engellilik nedeniyle herhangi bir ayrımcılık yapmaya ve/veya yapılmasına izin vermemek.

VARLIK VE BİLGİ YÖNETİMİ

Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak. Öncesinde diğer kişilerle bunu paylaşmamak.

Bilgi Yönetimi

Tüm yasal kayıtların sağlıklı bir şekilde ERP sisteminde tutulmasını sağlamak,

Üçüncü kişilerden gelen şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini, üst yönetim onayı olmadan cevaplamamak,

Şirketin açıkladığı beyan ve sunduğu raporların gerçeğe uygun olması için gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmek.

GÜVENLİK VE KRİZ YÖNETİMİ

Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini, fabrika ve idari tesislerin korunması için gerekli tedbirleri almak,

Terör, doğal afet vb. olması durumunda oluşturulacak acil kriz yönetimi ile ilgili gerekli kriz planlamasını yapmak, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlamak,

Şirket varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri almak.

GİZLİLİK

Şirkete ait mali ve ticari sırların, rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, personel haklarının ve bilgilerinin, İş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak,

İş gereği öğrenilen bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun şirket içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak, doğrudan veya dolaylı olarak spekülatif amaçlı kullanmamak,

Çalıştıkları şirketler ve bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmamak.

ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMAK

Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.

TEMSİL VE ORGANİZASYON

İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; konferans, eğitim, tanıtım faaliyetleri, seminerler vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek faaliyetler, yurt içi / dışı geziler, vb. davetlere katılım yönetim onayına tabidir.

İÇERİDEN BİLGİ TİCARETİ

Şirketimize ait her türlü gizli bilgiyi kullanarak veya üçüncü şahıslara vererek doğrudan veya dolaylı herhangi bir ticari menfaat elde etmeye çalışmanın (insider trading) yasal bir suç olduğunu bilmek ve kesinlikle teşebbüs etmemek.

Follow Us